Published by the Department of Agricultural and Resource Economics
การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและพัฒนา
ผศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล
written by : Vijitsrikamol, Kampanat, Ph.D. Assist. Prof.เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรเกษตร
Economic of Agriculture Resource
ผศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล
written by : Vijitsrikamol, Kampanat, Ph.D. Assist. Prof.เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรน้ำ 01119452
Economic of Water Resource
ผศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล
written by : Vijitsrikamol, Kampanat, Ph.D. Assist. Prof.เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรเกษตร 01119351
Agricultural Resource Economics
ผศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล
written by : Vijitsrikamol, Kampanat, Ph.D. Assist. Prof.
เศรษฐศาสตร์พลังงานสำหรับการพัฒนาการเกษตร
Energy Economics for Agricultural Development
written by : Premashthira, Aerwadee, Ph.D. Assist. Prof.
เศรษฐศาสตร์พลังงานสำหรับการพัฒนาการเกษตร
Energy Economics for Agricultural Development
written by : Premashthira, Aerwadee, Ph.D. Assist. Prof.
เศรษฐศาสตร์พลังงานสำหรับการพัฒนาการเกษตร
Energy Economics for Agricultural Development
written by : Premashthira, Aerwadee, Ph.D. Assist. Prof.
เศรษฐศาสตร์พลังงานสำหรับการพัฒนาการเกษตร
Energy Economics for Agricultural Development
written by : Premashthira, Aerwadee, Ph.D. Assist. Prof.