1.แบบฟอร์มประเมินสอน

2.แบบฟอร์มขอตำแหน่งวิชาการ ผศ., รศ.

หมายเหตุ  – ได้ส่ง 1. หลักเกณฑ์ขอ ตน.  2.เอกสารแนบท้าย (เป็นคำนิยาม
ผู้ขอ ตน. อาจใช้เป็นข้อมูลประกอบการขอ)

3.หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยภาควิชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
click here

  • ประกาศ การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยที่มุ่งเป้าเพื่อเผยแพร่ผลงานโดยการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โดยใช้เงินรายได้ภาควิชาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  click here

  • แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย พ.ศ.2566  click here

บันทึกแนบทุนวิจัย

บันทึกถึงหัวหน้าภาควิชา

หนังสือภายนอก(ตราครุฑ)

หนังสือภายใน(แบบบันทึก)

Brand Book

PowerPoint Template ARE 1

PowerPoint Template ARE 2

PPT Thai

PPT Eng

จดหมายภาษาอังกฤษ

จดหมายภาษาไทย

LOGO

แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปต่างจังหวัด